Giấy phép

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
Mã số giấy phép: 53/2023.
Thời hạn giấy phép: 36 tháng kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2023.